Regulamin

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Warunki korzystania

Uzyskując dostęp do tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

Licencja użytkownika

Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej zawodmama.pl wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i zgodnie z tą licencją nie możesz: modyfikować ani kopiować materiałów; używać materiałów do celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego); podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w witrynie zawodmama.pl; usuwać z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub przekazywać materiały innej osobie lub „kopiować” materiały na jakikolwiek inny serwer. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez zawodmama.pl w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Materiały na stronie zawodmama.pl są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. zawodmama.pl nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.

Ponadto zawodmama.pl nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn powiązanych z tą witryną.

zawodmama.pl jest uczestnikiem programu partnerskiego Amazon. Jako partner Amazon zarabiamy na kwalifikujących się zakupach i akcjach takich jak rejestracja w programach Amazon.

W żadnym wypadku zawodmama.pl ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie zawodmama.pl, nawet jeśli zawodmama.pl lub upoważniony przedstawiciel zawodmama.pl zostali powiadomieni ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

Serwis zawodmama.pl artykuły zawierające informacje m.in. na temat wychowania lub zdrowia dzieci, lecz nie jest stroną profesjonalnego doradztwa medycznego, psychologicznego ani pedagogicznego.

Serwis zawodmama.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez użytkowników na podstawie treści umieszczonych na stronie, czy to przez innych użytkowników, czy poprzez dostarczone materiały i sugestie. Wszelka odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

Każda mama korzystająca z zawodmama.pl powinna zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia i wychowania swojego dziecka, konsultując się w razie wątpliwości z kwalifikowanym specjalistą lub lekarzem.

Serwis zawodmama.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z serwisu, w tym zastosowania porad, sugestii czy informacji zawartych na stronie.

Zalecamy korzystanie z zawodmama.pl jako dodatkowego źródła informacji, a nie jako substytutu profesjonalnej opieki medycznej, psychologicznej czy pedagogicznej.

Aktualność treści

Materiały pojawiające się na stronie zawodmama.pl mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. zawodmama.pl nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. zawodmama.pl może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Jednak zawodmama.pl nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

Odnośniki na stronie

zawodmama.pl nie sprawdziło wszystkich witryn połączonych z jej witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą łącza. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez zawodmama.pl tej strony. Korzystanie z takiej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Wartości zestawów promocyjnych

Szacowane wartości opisywanych na stronie promocji są wyłącznie subiektywną oceną wartości i służą wyłącznie do sortowania treści na tej stronie. Wszystkie informacje na temat danej promocji powinny być zweryfikowane na stronie organizatora. zawodmama.pl w dobrej wierze agreguje informacje na temat tych promocji i nie ponosi odpowiedzialności za ich faktyczny przebieg, regulamin etc.

Modyfikacje

zawodmama.pl może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług dla swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.

Jurysdykcja

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim i nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym państwie lub miejscu.